Halaman

MUSIK (Seni Budaya SMK)


Musik merupakan ungkapan perasaan seseorang melalui bunyi yang dapat menimbulkan perasaan estetis melalui indera pendengar.
1.       Unsur – unsur utama music adalah
a.       Ritme/irama
b.      Melodi
c.       Hrmoni, dan
d.      tekstur
2.       unsur-unsur pendukung music adalah
a.       tempo
b.      dinamik
c.       gaya
d.      kualitas nada, dan
e.      komposisi
3.       Ritme terdiri dari unsur
a.       Durasi nada
b.      Birama, dan
c.       Pola irama
4.       Melodi terdiri dari
a.       Pitch
b.      Notasi, dan
c.       Tangga nada
5.       Harmoni tersusun atas
a.       Interval
b.      Actor
6.       Secara garis besar, tekstur music terdiri dari
a.       Monofon
b.      Polifon
c.       Homofon
7.       Tempo music dibagi menjadi
a.       Cepat
b.      Sedang
c.       Lambat
8.       Dinamik music adalah
a.       Lembut
b.      Kuat
c.       Perpaduan keduanya
9.       Bentuk komposisi adalah
a.       A
b.      AA
c.       AB
d.      AA’BA
e.      ABC